Vietnam, Hồ Chí Minh City
Galaxy Nguyễn Du
10°46’24.4″N – 106°41’37.3″E

Year: 2017