Thailand, Bangkok
Benchasiri Park
13°43’47.7″N – 100°33’59.1″E

Year: 2017