Toucheng Township, Taiwan
Xietian Rd
24°51’22.8″N – 121°49’53.4″E

Year: 2023