Toucheng Township, Taiwan
Toubin Rd
24°49’16.5″N – 121°49’13.6″E

Year: 2023