Taipei City, Taiwan
NanJing E Rd
25°03’01.4″N – 121°33’17.5″E

Year: 2023