Toucheng Township, Taiwan
Gengxin Rd
24°54’10.7″N – 121°51’48.7″E

Year: 2023